بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خيريه سوم شعبان
كد كاربر
كلمه عبور
جهت بيماران بستري در شماره پذيرش شماره پرونده
و در باكس بعدي شماره سريال را وارد نمائيد
بیمارستان سوم شعبان