بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خيريه سوم شعبان
شماره پذيرش
کد ملی
جهت بيماران بستري در شماره پذيرش شماره پرونده
و در باكس بعدي شماره سريال را وارد نمائيد
بیمارستان سوم شعبان